Friday, 07/10/2022 - 23:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 1 Duy Phước

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

 

PHÒNG GDĐT DUY XUYÊN

                                   TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 DUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-DP1

Duy Phước, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ

NĂM HỌC 2021-2022

 

          Căn cứ Quyết định số 22236/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thônggiáo dục thường xuyên;

           Căn cứ công văn số 159 ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Xuyên về việc Hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ kết quả đạt được của năm học 2020-2021 và tình hình thực tế giáo dục của nhà trường, Trường Tiểu học Số 1 Duy Phước xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề  của CB, GV, NV nhà trường trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, cải tiến hình thức dạy, học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, kĩ năng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, nhằm nâng cao chất lương dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ. Phấn đấu mỗi CBGVNV thực sự “Mạnh về chuyên môn, chắc về nghiệp vụ, mẫu mực về phẩm chất đạo đức”

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường. CBGVNV phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình địa phương

Duy Phước là một xã thuộc vùng Đông của huyện Duy Xuyên. Địa bàn chia làm hai cánh rõ rệt gồm 8 thôn: thôn Lang Châu Nam, Lang Châu Bắc, Triều Châu, Hoà Bình, Mỹ Phước, Hà Nhuận, Câu Lâu Đông, Câu Lâu Tây. Diện tích tương đối rộng với 1237,08 ha, dân số đông thứ 2 trên 14 xã thị trấn của huyện với 3.390 hộ, 13.248 khẩu. Hầu hết nhân dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ. Trong năm qua tuy ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của xã vẫn tăng tưởng cao.

 

2. Đặc điểm tình hình nhà trường

2.1. Đặc điểm học sinh của trường

Khối

Tổng số lớp

Tổng số HS

Nữ

Tỷ lệ học sinh/lớp

HS khuyết tật học hòa nhập

HS học 2 buổi/ngày

HS bán trú

HS có hoàn cảnh khó khắn

Ghi chú

1

3

107

54

36

 

107

0

 

 

2

3

99

44

33

02

99

0

 

 

3

3

92

39

30,7

02

92

0

 

 

4

4

119

64

29,8

 

119

0

 

 

5

3

100

50

33,3

01

100

0

 

 

TC

16

517

251

32,3

05

517

0

 

 

2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

 

Tổng số

Nữ

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Dưới trung cấp

 

Hiệu trưởng

01

01

 

01

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

01

01

 

01

 

 

 

 

Giáo viên

24

20

 

15

08

01

 

 

TPT Đội

01

01

 

01

 

 

 

 

Nhân viên

05

04

 

01

03

 

 

 

TC

32

27

 

19

10

02

 

 

Đối với giáo viên

 

Tổng số

Nữ

Trong đó

Tỷ lệ giáo viên/lớp

GV Tiểu học

Mỹ thuật

Âm nhạc

GDTC

Tin

Tiếng Anh

GV biên chế

20

17

13

1

1

2

1

2

1,25

GV hợp đồng

04

3

4

 

 

 

 

 

0,25

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2019 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo và Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/20109 của Bộ GDĐT Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2. Chú trọng xây dựng “Trường tiểu học hạnh phúc” với 3 tiêu chí: yêu thương, an toàn và tôn trọng; nâng cao nhận thức và có giải pháp cụ thể để giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

4. Phân công lao động hợp lý, đảm bảo tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 100%.

5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành); tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. Thực hiện giảng dạy Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, lớp 2 từ năm học 2021-2022. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 theo quy định và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3 vào năm học 2022-2023. Xây dựng kế hoạch dạy học một cách linh hoạt, ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra theo quan điểm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.

6. Thực hiện tốt đổi mới đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT cho học sinh lớp 3-5. Đối với học sinh lớp 1-2 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020.

7. Cải tiến nội dung sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, cấp trường, cấp tổ tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất. Nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung đối với việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học lớp 1-2 và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học tại chuyên môn tổ và trường.

8. Tập trung xây dựng Thư viện thân thiện mô hình của Room to Read. Phát động phong trào trang trí lớp học, xây dựng tủ sách lớp.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục.

IV. CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn đội ngũ; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

a) Chỉ tiêu

- 100% GV thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn đội ngũ và Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

 - 100% CBGVNV gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức, nền nếp, kĩ cương trường học, không để vi phạm đạo đức;

- 100% CBGVNV nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ.

b) Giải pháp

Phối hợp với Công đoàn nhà trường Quán triệt sâu sắc cho CBGVNV học tập các văn bản, chỉ thị:

- Chỉ thị 40/CT-TW của BCH TW Đảng ngày 16/5/2004 về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới;

- ChỈ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 Về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo;

- Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp”.

- Chương trình hành động số 12-Ctr/HU ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Huyện ủy Duy Xuyên về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo từ 2016- 2020 và định hướng đến 2025; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 4/10/2016 của UBND huyện Duy Xuyên về Phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn từ 2016- 2020 và định hướng đến 2025;

- Về xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho CBGVNV cập nhật thông tin về Pháp luật, nắm vững đường lối, quan điểm, chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội, Khoa học công nghệ, Giáo dục Đào tạo của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

 Tất cả CBGVNV tham gia học tập, viết thu hoạch chính trị hè và các lớp bồi dưỡng triển khai nghị quyết do ngành, địa phương tổ chức.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định 16/2008/BGD&ĐT; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí nghiêm minh những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và người khác, vi phạm quy định về những hành vi nhà giáo không được làm.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Thống nhất sử dụng chương trình cập nhật kết quả đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì về học tập, năng lực, phẩm chất vào cuối năm để đảm bảo tính khách quan.

Thường xuyên cập nhật thông tin qua hộp thư điện tử của từng giáo viên để thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các  nội dung chuyên môn của trường.

2. Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện tốt công tác xây dựng trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng và chuẩn quốc gia

a) Công tác PCGDTHĐĐT-XMC

          Chỉ tiêu

- Duy trì 100% sĩ số học sinh;

- Phấn đấu có 99,8% học sinh hoàn thành lớp học và 100% hoàn thành chương trình tiểu học thực chất;

- Hoàn thành tốt hồ sơ PCGDĐĐT-XMC.

Biện pháp

- Mỗi GVCN theo dõi sâu sát điều kiện, hoàn cảnh gia đình, các nguy cơ gây bỏ học và có biện pháp xử lí kịp thời để không có học sinh nào bỏ học;

- Quan tâm đúng mức và thường xuyên nhóm đối tượng yếu kém về 5 kĩ năng cơ bản (nghe, nói, đọc, viết, tính toán) giúp nhóm yếu kém đạt chuẩn theo quy định để lên lớp 100% nhằm duy trì tỉ lệ PCGDTH đúng độ tuổi ở mỗi khối lớp;

- Giáo dục học sinh khuyết tật: Đối với 05 học sinh lưu ban, giáo viên chủ nhiệm cần có những biện pháp riêng để giúp em hòa nhập trình độ đọc, viết ngay trong từng tiết, từng buổi để giúp em có thể lên lớp thẳng thực chất cuối năm học.

Đối với 03 HS thiểu năng trí tuệ, thực hiện dạy học theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT Quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật và Công văn số 586/SGD&ĐT ngày 04/4//2011 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về hướng dẫn thực hiện Giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật ở trường phổ thông.

 Tuyên truyền và thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          Cập nhật phần mềm của Bộ GDĐT nhằm hoàn thành tốt hồ sơ PCGDTH-XMC năm 2021, duy trì kết quả đạt chuẩn mức độ 3.

b) Thực hiện tốt công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Chỉ tiêu: Duy trì, giữ vững trường được công nhận Kiếm định chất lượng cấp độ 3 và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Biện pháp:

Phát huy phong cách lãnh đạo dân chủ, công bằng và có trách nhiệm của Hiệu trưởng, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, khắc phục những điểm yếu để giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Nâng cao chất lượng đội ngũ, ổn định về số lượng, mạnh về chuyên môn, kiên định về chính trị.

Nâng cao chất lượng, số lượng học sinh học 2 buổi/ngày phấn đấu có 100%  học sinh được học 2 buổi/ngày.

Nhà trường đã sắp xếp, phân công lao động hợp lý, tận dụng tối đa số giờ dạy hiện có của CBQL, TPT và giáo viên, đồng thời Hiệu trưởng hợp đồng thêm 04 giáo viên để giảng dạy theo hình thức thỏa thuận nhằm đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi/ngày (từ 32-33 tiết/tuần).

Trong tiết 2b/n, giáo viên giảng dạy nhiều môn phải tổ chức cho học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không để học sinh bỏ phí các bài tập vừa sức trong vở in sẵn. Giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp cụ thể với giáo viên dạy chuyên/nhô để cộng tác trong việc dạy học phù hợp đối tượng, tránh đánh đồng mọi đối tượng học sinh cùng một nội dung.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và hoạt động trải nghiệm, các tiết dạy về giáo dục kỹ năng sống.

3. Thực hiện tốt đổi mới đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; Thông tư 27/2020-TT/BGDĐT; Đổi mới đánh giá trẻ khuyết tật học hòa nhập

Tích cực đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học; Áp dụng linh hoạt một số kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy.

Xây dựng kế hoạch dạy học một cách linh hoạt, đồng thời kịp thời duy trì tốt hoạt động dạy và học bằng nhiều hình thức, ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra theo quan điểm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Mỗi giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời tổ chức dạy học, kiểm tra từ xa một cách linh hoạt trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch.

Tổ chức xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới cách đánh giá, nhận xét học sinh theo TT22/2016/BGDĐT và Thông tư 27/2020-TT/BGDĐT đối với học sinh lớp Một.

Đối với học sinh tiểu học thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhà trường tiếp tục hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về kỹ thuật đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020.

4. Tích cực chỉ đạo giáo viên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tin học

a) Chỉ tiêu

- 100% Gv thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

- 100% giáo viên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên có hiệu quả; Nghiên cứu nội dung chương trình GDPT mới 2018 về các môn học và Hoạt động giáo dục. Tham gia tập huấn các modun 4,5,9 của BGD tổ chức.

- 100% giáo viên tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn do nhà trường và cấp trên tổ chức;

- 100% CBGV sử dụng thành thạo vi tính, khai thác mạng Internet, ứng dụng vào hoạt động quản lý, dạy - học đạt hiệu quả cao;

- 100% giáo viên sử dụng thành thạo hộp thư điện tử, tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử;

b) Giải pháp

- 100% GV thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT; Hướng dẫn và tạo điều kiện để giáo viên có lộ trình học nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên day tiếng Anh. Triển khai thực hiện tốt hệ thống bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục qua địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn/.

- Thực hiện bồi dưỡng CBQL, giáo viên năm 2021 các mô đun 4, 5, 9 theo Kế hoạch số 37/KH-BGDĐT ngày 12/01/2021 của Bộ GDĐT. Nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để triển khai thực hiện việc bồi dưỡng trên hệ thống LMS đảm bảo kịp thời và đạt hiệu quả.

- Kết hợp bồi dưỡng tập trung với tự bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, dự giờ rút kinh nghiệm;

- Thực hiện việc lựa chọn Cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán đảm bảo các tiêu chuẩn theo công văn 3587/BGDDT-GDTrH ngày 20/8/2019 của Bộ GDĐT để tham gia tập huấn do Sở và Bộ GDĐT tổ chức, tham gia hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng thường xuyên và phát triển nghề nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động dạy học;

- Phát huy, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học;

- Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo TT27/2020/BGDĐT;

- GV tự học nâng cao trình độ tin học, ứng dụng có hiệu quả cao trong việc soạn bài, khai thác dữ liệu điện tử...phục vụ dạy học;

- Nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT.

 

           Nơi nhận:

- Các tổ CM;

- Lưu: VT, HT (07b).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

Nguồn:lytutrongtamky.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 80
Năm 2022 : 1.166